ตรวจสอบสถานะการรับเงินอุดหนุน

เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิด ให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)